El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya

Inici

El Congrés Català de Dret Ambiental vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional.

El Congrés està organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili (www.cedat.cat) amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya.

En la seva primera edició abordarem el tema del canvi climàtic, en col·laboració estreta amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Fer front al canvi climàtic és una de les grans prioritats de la comunitat internacional i és també una prioritat dels poders públics de Catalunya, como ho demostra l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC), de novembre de 2012, que parteix de la constatació de que « l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic ». I que

«La comunitat científica internacional alerta de la necessitat de mantenir la temperatura global del planeta per sota de l’increment dels 2 ºC des de l’era preindustrial. Per aconseguir-ho és necessari l’establiment de reduccions significatives de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En el cas que aquestes reduccions no s’assoleixin, caldrà destinar més esforços a l’adaptació dels impactes i, en conseqüència, majors costos. »

En aquest context el gener de 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei del canvi climàtic de Catalunya. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7426 - 3.8.2017; http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629244.pdf).