El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya

Dates importants

Criteris i terminis per la presentació de comunicacions i pòsters

Aquelles persones interessades a presentar comunicacions o pòsters hauran d'enviar un resum de l'objecte (a través de la Intranet de la web del congrés) i abast de la presentació d’entre 400 i 600 paraules abans del 20 de novembre 8 de desembre de 2017, en el que consti el títol, indicant si es tracta de presentació oral o pòster.

Aquest resum s’ha d’acompanyar amb el nom de qui fa la presentació, la institució a la que pertany, l’adreça de correu electrònic i l'eix temàtic al qual s'adscriu la comunicació o pòster. Les llengües de les presentacions poden ser el català, el castellà i l’anglès.

Es triaran només 3 comunicacions, de cada un dels eixos temàtics, per realitzar la presentació oral. La selecció de les comunicacions es farà per part d’un Comitè Científic amb participació de professors de les universitats públiques catalanes.

El 15 de desembre de 2017 es notificarà als interessats les comunicacions que han estat acceptades per a la seva presentació oral, acceptades sense presentació oral o acceptades en format de pòster. Els resums acceptats es penjaran a la pàgina web del Congrés. El format dels pòsters ha de seguir aquest model.

Possibilitat de publicar les comunicacions acceptades per a la defensa oral a la Revista Catalana de Dret Ambiental

Els qui, a més d'efectuar la defensa oral, desitgin optar a que la seva comunicació sigui publicada a la Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat) hauran de presentar el text complet de la comunicació abans del 31 de març de 2018, respectant els criteris, format i les normes d’estil de la Revista http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/about/submissions#authorGuidelines

Data límit de pagament de cuota reduïda: 24 de desembre 31 de desembre