IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Bases per a la presentació de comunicacions

1. Les persones interessades podran presentar comunicació o pòster sobre algun dels següents àmbits temàtics prioritaris de la Jornada:

 • Aprenentatge autònom de l'estudiant
 • Ús docent de les xarxes socials
 • Activitats d'Aprenentatge Servei (APS)
 • Impacte social de la recerca
 • El paper del professor i de l'estudiant a l'aula universitària
 • Metodologies innovadores d'ensenyament-aprenentatge presencial, semipresencial i virtual
 • Docència virtual i virtualització de la docència
 • Reptes de l'ús de les TIC a l'ensenyament universitari
 • Tutorització i avaluació de Treballs de Fi de Grau i de Màster
 • Experiències d'accions i iniciatives conjuntes o individuals de grups d'innovació docent per a la qualitat de la docència universitària
 • Bones pràctiques docents

 2. El resum de la proposta de comunicació o pòster s'enviarà entre el 16 de maig i 16 de juny de 2017 l'adreça electrònica roser.casanova@urv.cat. El resum es presentarà en castellà i tindrà una extensió entre 2.500 i 3.000 caràcters amb espais.

3. El Comitè Científic avaluador comunicarà als interessats l'acceptació dels diferents resums a partir del 23 de juny de 2017.

4. El text definitiu de la comunicació o pòster es podrà presentar, seguint la plantilla establerta a continuació, fins al 15 de setembre de 2017. La comunicació tindrà una extensió mínima de 8 pàgines i màxima de 12, sense comptar les referències bibliogràfiques, i ha de seguir el següent format: word, lletra Times New Roman 12, interlineat 1.5 línies.