IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Certificats

Les comunicacions, independentment del seu format de presentació (comunicació presencial oral, virtual o pòster), seran convenientment certificades amb la denominació de "comunicació".