IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant