IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Plantilla per a la presentació de comunicacions

TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ (en majúscules)

Nom i cognoms de l'autor / a
Càrrec, posició o vinculació institucional (centre, universitat)
adreça @ electrònica

1. RESUM (màxim 500 caràcters en l'idioma de la comunicació)

2. ABSTRACT (500 characters with spaces, in English)

3. PARAULES CLAU (5 paraules clau relacionades amb el tema de l'article)

4. KEYWORDS

5. ÀMBIT TEMÀTIC DE LA JORNADA (indicar l'àmbit temàtic al qual es proposa adscriure la comunicació). El Comitè Científic es reserva el dret de decidir l'àmbit final de les propostes.

6. DESENVOLUPAMENT (tindrà una extensió mínima de 8 pàgines i màxima de 12, sense comptar les referències bibliogràfiques)

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES